KPSS Tarih Deneme Sınavı

Yusuf Mercan

Doçent

Katılım
22 Haz 2014
Mesajlar
89
Puanları
0
KPSS DENEME SINAVI 1
1. Orta Asya Türk devletlerinde düzenlenen toy denilen şölenler Türk toplumunda,
I. Kültürel birlik
II. Sosyal dayanışma
III. Yerleşik yaşam
durumlarından hangilerinin gelişmesinde rol oynamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III
D) I ve II E)l,llvelll

2. -Kalatü'l Cebel Saray
-Kayıtbay Camii
-Baybars Camii
Yukarıdaki eserlerin aşağıdaki Türk devlet¬lerinden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Anadolu Selçuklu Devleti
B) Memlûk Devleti
C) Osmanlı Devleti
D) Harzemşah Devleti
E) Akkoyunlu Devleti
3. Anadolu Selçuklu Devleti asker ihtiyacını,
I. Gulam
II. Ikta
III. İltizam
sistemlerinden hangilerinden yararlanarak karşılamıştır?

A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız I
D) I ve II E) l,ll ve lll

4. Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey,
I. Divan
II. Vezirlik
III. Vakıf
teşkilatlarından hangilerinin oluşturulması¬na öncülük yapmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E)l,ll ve lll

5. Osmanlı Devleti'nde denizciliğin

I. Karasioğulları Beyliği'ne son verilmesi
II. Sınırlarının sahil bölgelere ulaşması
III. Kapıkulu teşkilatının kurulması gelişmelerinden hangilerinin rolü olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III
6. I. Islahat Fermanı
II. Tanzimat Fermanı
III. Kanun-i Esasi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileriyle Os¬manlı Devleti'nde yaşayan azınlıklara yöne¬time katılma hakkı verilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
7. II.Mahmut, Avrupa'daki gelişmelerden yarar¬lanmak için,
I. Avrupa'ya öğrenci göndermek
II. Batı tarzında öğretim yapan okulları açmak
III. Yerli ürünlerin tüketilmesini teşvik etmek
faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiş¬tir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,ll ve lll

8. Fransız Ihtilali'nin getirdiği,
I. Milliyetçilik
II. Demokrasi
III. Laiklik
düşüncelerden hangilerinin Osmanlı Devle-ti'ni olumsuz etkilediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III
9. I. Nizam-ı Cedidi
II. Şekban-ı Cedidi
III.İradı Cedidi
Yukarıdaki teşkilatlardan hangileri, lll.Selim döneminde kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I,II ve III


10. 31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti'nde,
I. Meşrutiyet
II. Saltanat
III.Laiklik
hangilerine son vermek amacıyla çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E)l,ll ve lll
11. I.Dünya Savaşı'nın sona ermesinde,
I. ABD
II. Japonya
III.Bulgaristan
devletlerinden hangilerinin savaşa girmesi etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E)l,ll ve lll

12. I.Balkan Savaşı sırasında,
I. Edirne
II. Kırklareli
III.İstanbul
illerinden hangileri, Bulgaristan tarafından işgal edilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E)l,ll ve lll
13. Kuvayı Milliye birlikleri,
I. Azınlıklar
II. işgal güçleri
III.Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
güçlerinden hangileri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E)l,ll ve lll
14. Mustafa Kemal,
I. Amiral Bristol Raporu
II. Samsun Raporu
III. Havza Genelgesi
gelişmelerinden hangilerinin yayınlanma¬sında doğrudan rol oynamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

15. Manda ve himaye yönetimi,
I. Sivas Kongresi
II. Erzurum Kongresi
III. Balıkesir JSongresi
gelişmelerinden hangilerinde açıkça redde¬dilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,ll ve lll

16. Amasya Genelgesi'nde,
I. Milli egemenlik
II. Kapitülasyonlar
III. Sivas Kongresi
hangileri ile ilgili kararların alındığı söyle¬nebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
17. Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi komutan¬ lığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır?
A) Ali Fuat Cebesoy B) Kazım Karabekir
C) İsmet İnönü D) Fauf Orbay
E) RefetBele
18. Kapitülasyonların kaldırılması kararı,
I. Misak-ı Milli
II. Lozan Antlaşması
III. Havza Genelgesi
gelişmelerinden hangilerinde yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,ll ve lll
19. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı dü¬zenli birliklerin Sakarya Savaşı'nı kazanma¬
ları aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş¬mesinde etkili olmamıştır?
A) Kars Antlaşması'nın imzalanması
B) Kafkas sınırının belirlenmesi
C) Ankara Antlaşması'nın imzalanması
D) Fransa'nın TBMM'yi tanıması
E) Türkiye Irak sınırın kesin şeklini alması
20. Bugünkü Türkiye Irak sınırı aşağıdaki dev¬letlerden hangisiyle imzalanan antlaşmayla
son şeklini almıştır?
A) ingiltere B) Rusya C) . Fransa
D) italya E) Almanya

21. Misak-ı Mitlide,
I. Sınırlar
II. Boğazlar
III.Milli egemenlik
konularından hangileri ile ilgili kararlar yer almıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,ll ve lll
22. I. Okuma ve yazmayı yaygınlaştırma
II. Kültürel alanda toplumu eğitmek
III. Yeni alfabenin öğrenilmesini sağlamak
Millet Mektepleri yukarıdakilerden hangile¬rini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuşlar¬dır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,llvelll
23. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabuledilen kararlarda,
I. Hükümetin kurulma şekli
II. Padişah'ın durumu
III. Milli egemenlik
hangileri ile ilgili bilgilere yer verildiği söy¬lenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,ll ve lll
24. Türk topraklarında yaşayan azınlıklara imti¬yaz verilmeyeceği kararı,
I. "Erzurum Kongresi
II. Misak-ı Milli .
III. Havza Genelgesi
gelişmelerinden hangilerinden yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) l,ll ve lll

25. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayak¬lanmaların çıkmasında,
I. ingiltere
II. Rusya
III. istanbul Hükümeti
otoritelerinden hangilerinin rolü olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
26. Tevhid-i Tedrisat Yasası ile,
I. Medreselerin kaldırılması
II. Yabacı okulların kontrol altına alınması III.Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurulması hangilerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III
27. I. TBMM'nin açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Milli ekonomi politikasına geçilmesi
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Ata¬türk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III
28. I. Sadabat Paktı
II. Balkan Paktı
III. NATO
Yukarıdaki uluslararası kuruluşlardan han¬gilerine Türkiye, Atatürk dönemine üye ol¬muştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

29. II.Dünya Savaşı'nın çıkmasında,
I. Almanya
II. İngiltere
III. italya
devletlerinden hangilerinin saldırgan bir tu¬tum sergilemeleri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III
30. Atatürk döneminde laik anlayışın yerleşme¬
si,
I. Saltanat
II. Şer'i Mahkemeler
III. Medreseler
hangilerinin kaldırılması ile sağlanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I,II ve III

1D 11A 21D
2B 12D 22E
3D 13D 23E
4E 14E 24D
5D 15D 25E
6C 16E 26D
7D 17A 27D
8A 18D 28D
9D 19E 29E
10A 20A 30E
 

Yeni Konular

Yandex.Metrica
Üst Alt